อัตราหลักประกันและค่าธรรมเนียม
อัตราหลักประกัน ของ Futures
ก่อนที่จะทำการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ ลูกค้าจะต้องวางหลักประกันในบัญชีซื้อขายตราสารอนุพันธ์ (Derivative Account) และแจ้งบริษัทฯเพื่อดำเนินการเพิ่มมูลค่าหลักประกันในบัญชีของลูกค้า โดยประเภทของหลักประกัน มี 3 ประเภท คือ
 
หลักประกันขั้นต้น (Initial Margin - IM)
คือ หลักประกันที่ลูกค้าต้องวางกับบริษัทฯก่อน จึงจะมีสิทธิ์ส่งคำสั่งซื้อขายตราสารอนุพันธ์
 
หลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin - MM)
คือ การรักษาระดับเงินประกันขั้นต่ำในบัญชีคงเหลือเอาไว้ หากยอดคงเหลือในบัญชีเงินวางหลักประกันลดลงต่ำกว่าระดับนี้ ลูกค้าจะต้องถูกเรียกให้วางเงินประกันเพิ่ม (Margin Call)
 
หลักประกันปิดฐานะ (Force Close Margin - FM)
กรณีที่ถูก Margin Call แล้วยังไม่นำมาวางภายในระยะเวลาที่บริษัทฯกำหนด ลูกค้าจะถูกบังคับปิดฐานะสัญญา (Force Close) โดยการขายตราสารอนุพันธ์ในตลาด (กรณีที่มีสถานะซื้อ) หรือซื้อตราสารอนุพันธ์ของท่าน คืนจากตลาด (กรณีที่มีสถานะขายเอาไว้)
 
อัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขาย
สินค้า จำนวนสัญญาต่อวัน อัตราค่าธรรมเนียม
Offline
(บาทต่อสัญญา)
Internet
(บาทต่อสัญญา)
SET50 Index Futures
  1 - 25 86.10 78.10
  26 - 100 66.10 60.10
  101 - 500 46.10 42.10
  ≥ 501 36.10 33.10
Gold Futures 50 บาท
  1 - 5 490.10 445.10
  6 - 20 390.10 355.10
  21 - 50 290.10 265.10
  ≥ 51 240.10 220.10
Gold Futures 10 บาท
  1 - 25 98.10 89.10
  26 - 100 78.10 71.10
  101 - 250 58.10 53.10
  ≥ 251 48.10 44.10
Gold Online Futures
  1 - 12 196.10 178.10
  13 - 50 156.10 142.10
  51 - 125 116.10 106.10
  ≥ 126 96.10 88.10
SET50 Index Options
  1 - 25 84.10 76.10
  26 - 100 64.10 58.10
  101 - 500 44.10 40.10
  ≥ 501 34.10 31.10
Single Stock Futures (SSF)
  ราคาน้อยกว่า หรือ เท่ากัย 100 บาท 0.10% ของมูลค่า Futures + 0.51 0.09% ของมูลค่า Futures + 0.51
  ราคามากกว่า 100 บาท 0.10% ของมูลค่า Futures + 5.10 0.09% ของมูลค่า Futures + 5.10
USD Futures, EUR/USD Futures, USD/JPY Futures, EUR/THB Futures และ JPY/THB Futures 
  1 - 2,000 11.10 10.10
  ≥ 2,001 8.10 7.40
Silver Online Futures
  1 - 100 49.60 45.10
  101 - 400 44.60 40.60
  401 - 800 40.60 37.00
  ≥ 801 36.60 33.40
BANK Index Futures
  1 - 10 200.10 182.10
  11 - 40 160.10 146.10
  41 - 200 120.10 110.10
  ≥ 201 100.10 92.10
Energy/COMM Index Futures
  1 - 25 100.10 91.10
  26 - 100 80.10 73.10
  101 - 500 60.10 55.10
  ≥ 501 50.10 46.10
ICT/FOOD Index Futures
  1 - 50 50.10 45.60
  51 - 200 40.10 36.60
  201 - 1000 30.10 27.60
  ≥ 1001 25.10 23.10
RSS3 Futures
  1 - 25 270.00 245.00
  26 - 100 245.00 222.50
  101 - 250 220.00 200.00
  ≥ 251 195.00 177.50
Japanese Rubber Futures
  1 - 100 44.00 40.00
  101 - 500 40.00 36.40
  501 - 750 36.00 32.80
  ≥ 751 32.00 29.20
Interest Rate Futures
  5 - Year Government Bond Futures 60.10 55.10
  3 - Month BIBOR Futures 120.10 110.10

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมการซื้อขายจะคิด ตามปริมาณการซื้อขาย และตามช่องทางการซื้อขายแต่ละประเภททั้งนี้ค่าธรรมเนียมดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตราหลักประกัน Margin Rate