- Bill payment ผ่าน application ธนาคารอื่นๆ

เงื่อนไขการฝากหลักประกัน

* ชื่อผู้ฝากและเจ้าของบัญชีหลักทรัพย์ต้องเป็นชื่อเดียวกัน
** ลูกค้าสามารถจ่ายบิล/Bill Payment โดยไม่ต้องทำการแจ้งฝากเงินในระบบ

ฝากหลักประกัน Bill payment ผ่าน ธนาคารกรุงเทพ

* จ่ายบิล / Bill Payment ลูกค้าไม่ต้องทำการแจ้งฝากเงินในระบบ
** ชื่อผู้ฝากและเจ้าของบัญชีหลักทรัพย์ต้องเป็นชื่อเดียวกัน

ฝากหลักประกัน Bill payment ผ่าน ธนาคารกรุงไทย

* จ่ายบิล / Bill Payment ลูกค้าไม่ต้องทำการแจ้งฝากเงินในระบบ
** ชื่อผู้ฝากและเจ้าของบัญชีหลักทรัพย์ต้องเป็นชื่อเดียวกัน

ฝากหลักประกัน Bill payment ผ่าน ธนาคารกสิกรไทย

* จ่ายบิล / Bill Payment ลูกค้าไม่ต้องทำการแจ้งฝากเงินในระบบ
** ชื่อผู้ฝากและเจ้าของบัญชีหลักทรัพย์ต้องเป็นชื่อเดียวกัน

ฝากหลักประกัน Bill payment ผ่าน ธนาคารไทยพาณิชย์

* จ่ายบิล / Bill Payment ลูกค้าไม่ต้องทำการแจ้งฝากเงินในระบบ
** ชื่อผู้ฝากและเจ้าของบัญชีหลักทรัพย์ต้องเป็นชื่อเดียวกัน