- Bill payment ผ่าน application ธนาคารอื่นๆ

เงื่อนไขการฝากหลักประกัน

* ชื่อผู้ฝากและเจ้าของบัญชีหลักทรัพย์ต้องเป็นชื่อเดียวกัน
** ลูกค้าสามารถจ่ายบิล/Bill Payment โดยไม่ต้องทำการแจ้งฝากเงินในระบบ
*** กรณีฝากเงินวางหลักประกันหลัง 17:00 น. หรือวันหยุดทำการ เงินจะเข้าบัญชีหลักทรัพย์ของท่านวันทำการถัดไป

ฝากหลักประกัน Bill payment ผ่าน ธนาคารกรุงเทพ

* ชื่อผู้ฝากและเจ้าของบัญชีหลักทรัพย์ต้องเป็นชื่อเดียวกัน
** ลูกค้าสามารถจ่ายบิล/Bill Payment โดยไม่ต้องทำการแจ้งฝากเงินในระบบ
***กรณีฝากเงินวางหลักประกันหลัง 17:00 น. หรือวันหยุดทำการ เงินจะเข้าบัญชีหลักทรัพย์ของท่านวันทำการถัดไป

ฝากหลักประกัน Bill payment ผ่าน ธนาคารกรุงไทย

* ชื่อผู้ฝากและเจ้าของบัญชีหลักทรัพย์ต้องเป็นชื่อเดียวกัน
** ลูกค้าสามารถจ่ายบิล/Bill Payment โดยไม่ต้องทำการแจ้งฝากเงินในระบบ
***กรณีฝากเงินวางหลักประกันหลัง 17:00 น. หรือวันหยุดทำการ เงินจะเข้าบัญชีหลักทรัพย์ของท่านวันทำการถัดไป

ฝากหลักประกัน Bill payment ผ่าน ธนาคารกสิกรไทย

* ชื่อผู้ฝากและเจ้าของบัญชีหลักทรัพย์ต้องเป็นชื่อเดียวกัน
** ลูกค้าสามารถจ่ายบิล/Bill Payment โดยไม่ต้องทำการแจ้งฝากเงินในระบบ
***กรณีฝากเงินวางหลักประกันหลัง 17:00 น. หรือวันหยุดทำการ เงินจะเข้าบัญชีหลักทรัพย์ของท่านวันทำการถัดไป

ฝากหลักประกัน Bill payment ผ่าน ธนาคารไทยพาณิชย์

* ชื่อผู้ฝากและเจ้าของบัญชีหลักทรัพย์ต้องเป็นชื่อเดียวกัน
** ลูกค้าสามารถจ่ายบิล/Bill Payment โดยไม่ต้องทำการแจ้งฝากเงินในระบบ
***กรณีฝากเงินวางหลักประกันหลัง 17:00 น. หรือวันหยุดทำการ เงินจะเข้าบัญชีหลักทรัพย์ของท่านวันทำการถัดไป