- Direct Debit (ลูกค้าธนาคารกรุงศรี)

 

บริการโอนเงินเพื่อฝากหลักประกัน คือ การฝากหลักประกันผ่านระบบออนไลน์ของธนาคารกรุงศรีเข้าพอร์ตหุ้นด้วยตัวคุณเอง เพื่ออำนวยความสะดวก อีกทั้งยังปลอดภัย และพร้อมให้คุณซื้อขายได้ทันที สามารถใช้งานผ่าน www.krungsrisecurities.com

** สำหรับลูกค้าที่ใช้บัญชี Internet Banking ของธนาคารกรุงศรีเท่านั้น **

 
ขั้นตอนการโอนเงินเพื่อฝากหลักประกัน
1. Log in เว็บไซต์ www.krungsrisecurities.com ด้วย Username และ Password
2. เลือกเมนู Online Request  และเลือกฝากหลักประกัน
* กรณีที่ท่านยังไม่ได้สมัครใช้บริการ ระบบจะให้ดำเนินการสมัครใช้บริการก่อน  
ดูขั้นตอนการสมัครใช้บริการเพื่อฝากหลักประกัน ด้านล่าง
 
3. ระบุจำนวนเงิน  และคลิกฝากหลักประกัน
4. กรอกรหัส PIN  และ คลิกยืนยัน
5. ระบบยืนยันการทำรายการสำเร็จ  คลิกทำรายการต่อ เพื่อจบขั้นตอนฝากหลักประกัน
ขั้นตอนการสมัครใช้บริการเพื่อฝากหลักประกัน

 

1. คลิก  ผูกบัญชี  (กรณีที่สมัครใช้บริการแล้ว  จะไม่ปรากฎข้อความดังกล่าว)

2. เลือกยอมรับเงื่อนไขและวิธีการให้ความยินยอม และ คลิก AGREE

3. Log in ด้วย Username และ Password  ระบบ Krungsri Online (KOL)

 

4. เลือกบัญชีออมทรัพย์  ตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์รับ OTP

5. กรอกรหัส OTP ที่ได้รับในข้อความโทรศัพท์มือถือของท่าน

6. ผูกบัญชีเสร็จสิ้น  เมื่อปรากฏข้อความ This account has been added.

    กด OK เพื่อทำรายการฝากหลักประกัน