- Bill payment ผ่าน KMA

เงื่อนไขการฝากหลักประกัน

* ชื่อผู้ฝากและเจ้าของบัญชีหลักทรัพย์ต้องเป็นชื่อเดียวกัน
** ลูกค้าสามารถจ่ายบิล/Bill Payment โดยไม่ต้องทำการแจ้งฝากเงินในระบบ
*** กรณีฝากเงินวางหลักประกันหลัง 17:00 น. หรือวันหยุดทำการ เงินจะเข้าบัญชีหลักทรัพย์ของท่านวันทำการถัดไป

ขั้นตอนผูกบัญชี บล.กรุงศรี กับระบบ Krungsri Mobile App (KMA)

วางหลักประกันกับ บล.กรุงศรี ง่ายๆ ผ่าน Krungsri Mobile App (KMA)