5. การตั้ง Username, Password และ PIN

ดูวีธีการตั้ง Username, Password รวมถึง PIN สำหรับการส่งคำสั่งซื้อขาย