เกี่ยวกับภาษี และ เงินปันผล
ประเด็นคำถามเกี่ยวกับภาษี

โดยขอยกตัวอย่างสำหรับการลงทุนในหุ้น, ETFs, Fractional Shares นักลงทุนโอนเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ จำนวน 1,000,000 บาท ได้กำไรจากการลงทุน จำนวน 500,000 บาท ในปี 2021 รวมเป็นเงินสุทธิในพอร์ตการลงทุน 1,500,000 บาท

ถ้าในปี 2021 นักลงทุนต้องการนำเงินกลับ จะต้องเสียภาษีหรือไม่?

กรณีที่ 1 หากนักลงทุนนำเงินกลับไม่เกินจำนวนเงินต้นที่นำไปลงทุน (1-1,000,000 บาท) นักลงทุนจะไม่เสียภาษี เพราะถือว่าเป็นส่วนของเงินที่นำไปลงทุน ยังไม่เกิดกำไร หรือรายได้งอกเงย

กรณีที่ 2 หากนักลงทุนต้องการนำเงินกลับ 1,200,000 บาท(เงินต้น 1,000,000 บาท + กำไรจากการลงทุน 200,000 บาท) กรณีนี้ นักลงทุนต้องเสียภาษีเงินได้ ในส่วน 200,000 บาท ที่เป็นส่วนกำไรจากการลงทุนที่เกิดขึ้น โดยนักลงทุนจะต้องนำส่วนกำไรไปคำนวณรวมกับเงินได้ และเสียภาษีตามฐานภาษีของนักลงทุน

กรณีที่ 3 ในปี 2021 นักลงทุนนำเงินไปลงทุนแล้วเกิดกำไรและ นักลงทุนไม่ได้มีความประสงค์นำเงินกลับมาใน ปี 2021 ต่อมาในปี 2022 นักลงทุนต้องการนำเงินทั้งหมด(เงินต้น + กำไร) กลับเข้ามาในประเทศ กรณีนี้ นักลงทุนไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ เพราะ กำไรที่เกิดขึ้นจากปี 2021 ได้นำเข้ามาในปี 2022 ซึ่งเป็นคนละปีภาษี นักลงทุนจึงไม่ต้องนำเงินได้ดังกล่าวมาคิดภาษีสำหรับปี 2021

สรุป : การที่นักลงทุนทำเงินไปลงทุนในต่างประเทศในปีใด และมีกำไรเกิดขึ้น หากนักลงทุนต้องการนำเงินกลับในปีเดียวกันกับที่นำเงินไปลงทุน นักลงทุนจะต้องเสียภาษีเงินได้ในส่วนของกำไรที่เกิดขึ้นในปีนั้น หากนักลงทุนนำเงินส่วนกำไรกลับในปีถัดไปซึ่งเป็นคนละปีภาษี นักลงทุนไม่ต้องนำเงินที่ได้ไปคำนวณคิดภาษีเงินได้

ถ้าหลักทรัพย์ที่ลงทุนมีการจ่ายเงินปันผล จะสามารถรับเงินปันผลด้วยวิธีใด

กรณีหลักทรัพย์ที่นักลงทุนไปลงทุนนั้นมีการจ่ายเงินปันผล เงินปันผลนั้นจะถูกโอนเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนโดยตรงตามสกุลเงินของตลาดหลักทรัพย์ที่ลงทุน

หมายเหตุ: เงินปันผลที่จะโอนเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์นั้น จะถูกหักภาษีตามกฏของตลาดหลักทรัพย์แต่ละประเทศก่อนโอนเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุน

ถ้ามีเงินสดเป็นสกุลเงินต่างประเทศอยู่ในพอร์ทการลงทุน จะได้รับดอกเบี้ยหรือไม่?

นักลงทุนที่มีเงินสกุลต่างประเทศในพอร์ตลงทุน จะไม่ได้รับดอกเบี้ย หากนักลงทุนมีเงินสกุลบาทอยู่ในพอร์ตลงทุน จะได้รับดอกเบี้ยในอัตราตามที่บริษัทฯ ประกาศ

จำเป็นต้องรายงานการนำเงินเข้า-ออก เพื่อไปลงทุน แก่ ธปท. หรือไม่?

นักลงทุนไม่จำเป็นต้องรายงาน ธปท. สำหรับการลงทุนหลักทรัพย์ต่างประเทศผ่าน บล. กรุงศรี เว้นแต่กรณีที่นักลงทุนลงทุนผ่าน บล. ต่างประเทศ โดยตรง นักลงทุนจำเป็นต้องรายงานการเคลื่อนย้ายเงินกับ ธปท.