ค่าคอมมิชชั่นและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
อัตราค่าคอมมิชชั่น

ท่านสามารถดูอัตราค่าคอมมิชชั่นทั้งหมดได้ ที่นี่

อัตราค่าธรรมเนียมอื่นๆ

ตลาดสหรัฐฯ         

 • ค่าธรรมเนียมตลาดหลักทรัพย์ (SEC Fee) 0.0008 % ของมูลค่าขายหลักทรัพย์ (Sell Orders), ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 0.01 USD        

 • TAF Fees 0.0166 cents ต่อหุ้น สำหรับรายการขาย (Sell Orders), ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 0.01 USD สูงสุด 8.30 USD        

 • ECN charges ( Pre & Post ) 0.003  ต่อหุ้น        

 • ค่าธรรมเนียม ADR (ADR Fee) ขึ้นอยู่กับประเภทหลักทรัพย์นั้นๆ        

         

  ตลาดฮ่องกง         

 •ค่าธรรมเนียมตลาดหลักทรัพยฮ่องกง (Trading Fees)  0.00565% ของมูลค่าซื้อและขายหลักทรัพย์        

 • ค่าธรรมเนียมธุรกรรมทางการเงิน (Transaction Levy)  0.0027% ของมูลค่าซื้อและขายหลักทรัพย์        

 • ค่าอากรแสตมป์ (Stamp Duty)  0.10% ของมูลค่าซื้อและขายหลักทรัพย์ *กรณีค่าเป็นเศษ ปัดเศษขึ้นเป็น 1 HKD        

• FRC Levy 0.00015% ของมูลค่าซื้อและขายหลักทรัพย์        

         

ตลาดเวียดนาม         

 • ภาษีจากการขาย (Sales Tax) 0.10% ของมูลค่าขายหลักทรัพย์        

• Transaction Tax Fee 0.03% ของมูลค่าซื้อและขายหลักทรัพย์        

         

ตลาดจีน A Share • ค่าอากรแสตมป์ (Stamp duty) 0.05% ของมูลค่าขายหลักทรัพย์        

 • ค่าธรรมเนียมการโอน (Transfer fees) 0.003% ของมูลค่าซื้อและขายหลักทรัพย์        

 • ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Securities Management fees) 0.002% ของมูลค่าซื้อและขายหลักทรัพย์        

 • ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Handling Fees) 0.00341% ของมูลค่าซื้อและขายหลักทรัพย์        

         

ตลาดสิงคโปร์         

 • ค่าธรรมเนียมการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ (Clearing Fee) 0.0325% ของมูลค่าซื้อและขายหลักทรัพย์         

 • ค่าธรรมเนียมตลาดหลักทรัพย์ (SGX Access Fee) 0.0075% ของมูลค่าซื้อและขายหลักทรัพย์     

         

ตลาดอังกฤษ

• ค่าอากรแสตมป์ (Stamp duty) 0.5% ของมูลค่าซื้อหลักทรัพย์ หรือ สหราชอาณาจักร

• ค่าธรรมเนียม PTM Levy สำหรับรายการซื้อขายมูลค่าเกิน GBP 10,000 จะมีค่าธรรมเนียม GBP 1.00         

         

ตลาดฝรั่งเศส

• ภาษีธุรกรรมการเงิน (Financial Transaction Tax: FTT)  0.3% ของมูลค่าซื้อหลักทรัพย์        

    

 ตลาดสเปน

• ภาษีธุรกรรมการเงิน (Financial Transaction Tax: FTT) 0.2% ของมูลค่าซื้อและขายหลักทรัพย์        

           

 ตลาดอิตาลี • ภาษีธุรกรรมการเงิน (Financial Transaction Tax: FTT)  0.1% ของมูลค่าซื้อหลักทรัพย์        

         

 ตลาดเบลเยี่ยม

• ภาษีธุรกรรมการเงิน (Financial Transaction Tax: FTT)  0.35% ของมูลค่าซื้อและขายหลักทรัพย์         

 (สูงสุด 1,600 Euro ต่อ Transaction)

 

ตลาดออสเตรเลีย

• ไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม       

         

  ตลาดญี่ปุ่น 

• ไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

 

ตลาดเยอรมนี

• ไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

 

ตลาดเนเธอร์แลนด์  

• ไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

 

ตลาดฟินแลนด์

• ไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

 

ตลาดโปรตุเกส  

• ไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

 

ตลาดออสเตรีย

• ไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม