12. Krungsri Conditional Order
Krungsri Conditional Order คืออะไร
Krungsri Conditional Order เป็นการส่งคำสั่งซื้อขายแบบมีเงื่อนไข โดยระบบจะส่งคำสั่งอัตโนมัติเมื่อเงื่อนไขที่กำหนดไว้เป็นจริง โดยมีคำสั่งให้เลือก 2 แบบคือ Stop Order และ Trailing Stop
 
STOP ORDER
การตั้งเงื่อนไขเพื่อให้ระบบซื้อขาย ส่งคำสั่งเข้าตลาดโดยอัตโนมัติเมื่อเงื่อนไขตรงกับราคาที่กำหนดไว้(Trigger Price) สามารถส่งคำสั่งได้ทั้ง Limit และ MP-MTL
TRAILING STOP
การตั้งเงื่อนไขแบบยกระดับราคาอัตโนมัติในกรณีที่หุ้นทำ New High หรือ New low เพื่อให้ระบบซื้อขายส่งคำสั่งเข้าตลาดโดยอัตโนมัติ เมื่อราคากลับตัวตามเงื่อนไขที่ตั้งไว้(Trigger Price)

โดยสามารถกำหนดเงื่อนไขได้แบบร้อยละ (Percentage) หรือช่วงของราคา (Spread)
ตัวอย่างการส่งคำสั่ง Stop Order และ Trailing Stop
 
ตัวอย่างการส่งคำสั่ง Stop Order
กรณี : มีหุ้น BAY ใน Portfolio ที่ราคา 32 บาท และต้องการจะ Cut Loss เมื่อหุ้น BAY ราคาตกลงมาถึง 30 บาท โดยให้ระบบตั้งขายที่ราคา 29.75บาท และกำหนดระยะเวลาของเงื่อนไข 1 เดือน
สามารถตั้งเงื่อนไขได้ดังนี้
Volume
กรอกจำนวนหุ้นที่ต้องการขาย
Price
ราคาที่ต้องการขาย 29.75 บาท
Trigger Symbol
กำหนดเป็นหุ้น BAY
Trigger Cond.
เลือกเงื่อนไขเป็น Last <= Trigger Price
Trigger Price
กำหนดราคาเงื่อนไขที่ 30 บาท
Valid Till
กำหนดระยะเวลาของเงื่อนไข
คำสั่งนี้จะมีผลตั้งแต่วันที่ส่งคำสั่ง จนถึงสิ้นวันตามเงื่อนไขที่กำหนด
หลังจากนั้นคำสั่งจะหมดอายุหากไม่เป็นไปตามเงื่อนไข
ตัวอย่างการส่งคำสั่ง Trailing Stop
กรณี : มีหุ้น BAY อยู่ใน Portfolio ที่ราคา 32 บาท และต้องการจะ Take Profit เมื่อหุ้น BAY ราคาล่าสุดตกลงมา 2 spread จากราคา High* โดยให้ระบบส่งคำสั่งขายออกทันที และกำหนดระยะเวลาของเงื่อนไข 1 เดือน
สามารถตั้งเงื่อนไขได้ดังนี้
Volume
กรอกจำนวนหุ้นที่ต้องการขาย
Price
-
Trigger Cond.
เลือกเงื่อนไขเป็น Last Price <= High - Trailing Amount
Trigger Price
กำหนดราคาเงื่อนไขที่ 2 spread
Valid Till
กำหนดระยะเวลาของเงื่อนไข
คำสั่งนี้จะมีผลตั้งแต่วันที่ส่งคำสั่ง จนถึงสิ้นวันตามเงื่อนไขที่กำหนด
หลังจากนั้นคำสั่งจะหมดอายุหากไม่เป็นไปตามเงื่อนไข
หมายเหตุ:

* ราคา High/Low เริ่มคำนวณหลังจากที่ส่งเงื่อนไขเข้าสู่ระบบแล้ว
** กรณีถือเงื่อนไข Trailing Stop ข้ามวัน  ระบบจะคำนวณราคา High/Low ใหม่  หลังจากตลาดเปิดซื้อขายในวันถัดไป

ข้อควรรู้ก่อนใช้งาน
  • สามารถตั้ง Conditional Order ได้บนกระดานหลัก ทั้ง SET และ mai
  • สามารถตั้ง Conditional Order กับหุ้นที่ยังไม่ถูก Activate ได้ไม่เกิน 10 Conditional Orders ต่อ 1 User
  • สามารถตั้ง Conditional Order เพื่อส่งคำสั่งซื้อขาย โดยห่างกับราคา Trigger ได้ไม่เกิน 3 Spread
  • สามารถส่งคำสั่ง ซื้อ-ขาย Conditional Order ได้ไม่เกิน 1,000,000 หุ้น และมูลค่าไม่เกิน 10,000,000 บาท
  • Conditional Order ที่ยังไม่ถูก Activate จะเก็บในระบบได้ไม่เกิน 90 วัน หรือตาม Valid Till (วันที่สิ้นสุดของคำสั่ง)ของ Order ที่ระบุไว้
  • ไม่สามารถตั้ง Conditional Order ที่มีเงื่อนไขและรายละเอียดเหมือนกับที่ตั้งไว้แล้ว
  • ไม่สามารถตั้ง Conditional Order กับเศษหุ้น (Odd lot)
  • หากต้องการส่งคำสั่งซื้อขายแบบ Market Price สามารถส่งแบบ “MP-MTL” เท่านั้น
  • ระบบจะยกเลิกเงื่อนไขหุ้นมีการเปลี่ยนชื่อในเช้าที่มีการเปลี่ยนชื่อ