9. การทบทวนข้อมูล KYC และ Suitability Test

   1.   Log in เข้าระบบ www.krungsrisecurities.com