เปิดบัญชีซื้อขายกองทุน
บัญชีซื้อขายกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีฯ เป็นตัวแทนสนับสนุนการขาย รับซื้อคืนหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนสามารถเลือกซื้อขายหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการ กองทุนชั้นนำมากถึง 19 แห่ง ในหลากหลายประเภทกองทุน ให้บริการข้อมูล คำแนะนำในการวางแผนการลงทุนที่เหมาะสม และให้บริการซื้อขายหน่วยลงทุน

สนใจติดต่อขอข้อมูลได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีฯ ผ่านเจ้าหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุน (IC) ของท่าน หรือเจ้าหน้าที่ในส่วนตัวแทนการขายหน่วยลงทุน

การเปิดบัญชีเพื่อซื้อกองทุน
สำหรับลูกค้าที่มีความประสงค์เปิดบัญชีกองทุนของแต่ละ บลจ.ผ่าน บริษัทฯ ต้องกรอกเอกสารเปิดบัญชี โดยลูกค้าสามารถดำเนินการดังนี้
1
กรอกเอกสารและลงลายมือชื่อในเอกสาร ดังนี้
 1. ใบคำขอเปิดบัญชีของ บลจ. (แต่ละ บลจ.ที่เลือกลงทุน)
 2. เอกสารแนบอื่น(ถ้ามี) เช่น บัตรลายมือชื่อ
 3. แบบประเมิน Customer Risk Profile*
 4. Customer Profile*
 5. FATCA
*ใช้ประกอบการเปิดบัญชีบัญชีกองทุน(ครั้งแรก) และจะต้องมีการ update ทุกๆ 2 ปี
2
เตรียมเอกสารประกอบการเปิดบัญชี ดังนี้
บุคคลธรรมดา
 • สำเนาบัตรประชาชน
  **หรือสำเนาหนังสือเดินทางสำหรับชาวต่างประเทศ**
 • สำเนาหน้าแรกของสมุดเงินฝากธนาคาร**
  (กรณีรับเงินค่าขายคืนหน่วยผ่านบัญชี)
นิติบุคคล
 • สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์**
 • ตัวอย่างลายเซ็นของผู้มีอำนาจลงนามแทน
 • หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามแทน**
**เอกสารทุกฉบับ กรุณาเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
3
เจ้าหน้าที่นัดรับเอกสาร นำส่งเอกสารด้วยตนเอง หรือจัดส่งเอกสารทั้งหมดมาที่
ฝ่ายตัวแทนการขายหน่วยลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ชั้น 3 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
หมายเหตุ
ในกรณีเร่งด่วน ท่านอาจ Fax เอกสารเปิดบัญชีของกองทุน สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาหน้าแรกของสมุดเงินฝากธนาคารซึ่งเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องแล้วมาที่ KSS โทรสาร 02-658-5652 ก่อนการส่งเอกสารฉบับจริง
การซื้อ หรือ ขายคืน หรือ สับเปลี่ยนกองทุน
* ติดต่อเพื่อทำรายการซื้อ หรือ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนกองทุน ได้ที่ KSS ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดของท่าน หรือเจ้าหน้าที่ในส่วนตัวแทนการขายหน่วยลงทุน โทรศัพท์ 02-6597000 ต่อ 7381-2, 7384 โทรสาร 02-658 5652
เอกสารที่ต้องกรอกและลงลายมือชื่อ
กรณีซื้อกองทุน กรณีขายคืนกองทุน กรณีสับเปลี่ยนกองทุน
1. ใบคำสั่งซื้อ 1. ใบคำสั่งขายคืน 1. ใบคำสั่งสับเปลี่ยน
2. เช็คสั่งจ่าย หรือ สำเนา Pay in เข้าบัญชีกองทุนของแต่ละ บลจ. 2. เอกสารแนบอื่น (ถ้ามี) 2. เอกสารแนบอื่น (ถ้ามี)
หมายเหตุ
* เจ้าหน้าที่นัดรับเอกสาร หรือจะนำส่งเอกสารด้วยตนเอง หรือ จัดส่งเอกสารทั้งหมด มายัง ฝ่ายตัวแทนการขายหน่วยลงทุน
* ในกรณีเร่งด่วน ท่านอาจ Fax เอกสารการซื้อ หรือ ขายคืน หรือ สับเปลี่ยนกองทุน ซึ่งกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อแล้ว มาที่ KSS โทรสาร 02-658-5652 ก่อนการส่งเอกสารฉบับจริง
เรียนรู้เรื่องการลงทุนในกองทุนรวม
ความรู้เรื่องการลงทุน
สอบถามข้อมูลได้ที่ฝ่ายตัวแทนการขายหน่วยลงทุน
ฝ่ายตัวแทนการขายหน่วยลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 3
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0 2659 7000 โทรสาร 0 2658 5652