การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บมจ.หลักทรัพย์กรุงศรี เป็นบริษัทในกลุ่มกรุงศรีซึ่งมีเจตนารมณ์เป็นไปทิศทางเดียวกับทาง ธนาคารและบริษัทในเครือผ่านการรับรองการเป็นสมาชิกของ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” มีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม