ที่ตั้งสำนักงานและสาขา
ติดต่อองค์กร
ที่อยู่
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
 
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 3 ถนนเพลินจิต
 
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์
+66(0) 2659 7000
โทรสาร
+66(0) 2658 5699
อีเมล์
PR_KSS@krungsrisecurities.com
แผนที่: สำนักงานใหญ่ เพลินจิตทาวเวอร์
 
สาขาทั่วประเทศ