ความรับผิดชอบต่อสังคม
ปลูกฝังจิตสำนึกการรับผิดชอบต่อสังคมแก่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง

เจตนารมณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่จะเกื้อกูลสังคมในทุกๆ ด้าน เพื่อตอบแทนแก่สังคมและชุมชนที่พนักงานอาศัยอยู่ และพื้นที่ซึ่งเราเข้าไปดำเนินธุรกิจดตลอดระยะเวลาของการดำเนินธุรกิจ

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีฯ จึงได้ริเริ่มดำเนินกิจกรรมทางสังคมโดยกำหนดแนวทางกิจกรรมให้สอดคล้องกัน มีการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมขององค์กรสาธารณกุศล หน่วยงานภาครัฐ การบริจาคเพื่อการกุศลต่างๆ มากมายหลายโครงการเพื่อตอบแทนสังคมทำให้ธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน บริษัทฯ มุ่งเน้นกิจกรรมทางสังคม ดังนี้
  • ด้านการศึกษาและเยาวชน
  • ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม
  • ด้านศิลปวัฒนธรรมและศาสนา
  • กิจกรรมสาธารณประโยชน์
  • กิจกรรมเพื่อช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
KSS Student Internship Program
เปิดประสบการณ์ความรู้ด้านการลงทุน ให้กับเยาวชน
จิตอาสา พาเข้าวัด
อาสาทำดี ร่วมแรง ร่วมใจ บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวม ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
ปลูกป่าบก ปล่อยปูม้า ปล่อยพันธุ์ปลา
ส่งเสริมและอนุรักษ์ธรรมชาติ
ตกแต่งถุงผ้าใส่ยากลับบ้าน
กิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ผู้ป่วย
กิจกรรม CSR ช่วยสร้างความสามัคคี ความร่วมแรงร่วมใจกันระหว่างผู้บริหารและพนักงาน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน ร่วมกันอีกด้วย