ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

1. แจ้งเรื่องแนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

2. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

3. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

4. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก

5. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข


เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

1. แจ้งเรื่องแนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

2. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

3. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

4. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก

5. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข


เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

1. แจ้งเรื่องแนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

2. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

3. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

4. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก

5. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข


เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

0. แนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

1. Final TH Invitation AGM 2020 complete

2. Minutes AGM 2019

3. เอกสารแนบ รายละเอียดการแก้ไขข้อบังคับ

4. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก 21 พค

5. หนังสือมอบฉันทะ ประชุมสามัญประจำปี 2563 แบบ ข 21 พค Update

6. แผนที่บริษัท

7. KSS Annual Report 2019