ประกาศสำคัญ

เรื่อง การปรับปรุงเกณฑ์การให้บริการทำธุรกรรมเกี่ยวกับ NVDR


 เรื่อง  การปรับปรุงเกณฑ์การให้บริการทำธุรกรรมเกี่ยวกับ NVDR


เนื่องด้วย สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ปรับปรุงประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทธ.8/2567 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจโครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 17) โดยห้ามบริษัทหลักทรัพย์ให้บริการใด ๆ ที่จะทำให้ผู้ลงทุนไทยได้มาซึ่งหลักทรัพย์ NVDR เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ประกาศนี้จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป โดยตลาดหลักทรัพย์ ฯ ได้ปรับหลักเกณฑ์การซื้อขาย NVDR ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ปรับปรุงโดยสำนักงาน ก.ล.ต. ด้วยนั้น


เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ ฯ กำหนด จึงขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ภายหลังจากประกาศดังกล่าวมีผลบังคับใช้ บริษัทฯ จะดำเนินการ ห้ามผู้ลงทุนไทยซื้อ รับโอน หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ ที่มีผลทำให้มีหลักทรัพย์ NVDR เพิ่มขึ้น

ในกรณีที่ผู้ลงทุนไทยมีการซื้อ รับโอน หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ ที่ทำให้มี NVDR เพิ่มขึ้น บริษัทจะดำเนินการเปลี่ยนหลักทรัพย์ NVDR ดังกล่าว เป็นหุ้นสามัญเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เว้นแต่กรณีการได้มาตามสิทธิที่เกิดจากการถือครอง NVDR ซึ่งลูกค้ามีอยู่ก่อนวันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ หรือ เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย คำสั่งศาล ซึ่งรวมถึงการได้มาทางมรดก


รายละเอียดเพิ่มเติม : 
ข่าว 
ก.ล.ต. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้บริการธุรกรรมเกี่ยวกับ NVDR ของบริษัทหลักทรัพย์ https://www.sec.or.th/TH/Pages/News_Detail.aspx?SECID=10693


จึงเรียนมาเพื่อทราบ

บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหาชน)