ประกาศสำคัญ

เรื่อง บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ มีส่วนในการกระทำการเป็นคนกลางในการติดต่อหรือชักชวนในการซื้อขายหุ้น.. กรุณาอ่านต่อ


เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ มีส่วนในการกระทำการเป็นคนกลางในการติดต่อหรือชักชวนในการซื้อขายหุ้นที่ยังไม่ได้มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นหุ้นที่ถูกพักการซื้อขาย หรือหุ้น IPO ที่ยังไม่เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)