หน้าหลัก | โปรโมชั่น | เกียวกับ KSS | ติดต่อเรา
      
ข่าวและประกาศ
KSS Online - 0 2659 7777

สมัครงาน

 ผู้จัดการสาขา ประจำสาขาเชียงราย และสาขาหาดใหญ่

ลักษณะงาน :
       วางแผน บริหารจัดการ ติดตาม ควบคุม ดูแลการดำเนินงานของสาขา ทั้งในแง่ของธุรกิจ และทีมงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่บริษัทกำหนด และเป็นไปตามกฎระเบียบของบริษัทและทางการ

 • ด้านธุรกิจ : บริหารจัดการเพื่อให้ปริมาณการซื้อ-ขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนของสาขา เช่น หลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และกองทุน เพิ่มขึ้นตามเป้าที่บริษัทกำหนด
 • ด้านการบริหารทีมงาน : ต้องดูแลการดำเนินงานของผู้แนะนำการลงทุน ให้อยู่ในกฎระเบียบของบริษัทฯ และทางการกำหนด รวมถึงพัฒนาความรู้ความสามารถทีมงาน

คุณสมบัติ :           —   

 • วุฒิปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ และการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านผู้แนะนำการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์อย่างน้อย 5 ปี
 • มีประสบการณ์ทางด้านการบริหารทีมมาก่อน
 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน
 • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีความเป็นผู้นำ รับผิดชอบสูง กระตือรือร้น มนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักในงานให้คำแนะนำ การขาย และ การให้บริการ

สมัครงานตำแหน่งนี้


 ผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant) ประจำสำนักงานใหญ่ สาขาในกรุงเทพฯ และสาขาต่างจังหวัด (สำนักงานใหญ่ , สาขาเอ็มโพเรียม , สาขาเซ็นทรัลบางนา , สาขาพระราม 2 , สาขาถนนวิภาวดีรังสิต, สาขานครปฐม, สาขาชลบุรี, สาขาเชียงใหม่, สาขานครราชสีมา, สาขาขอนแก่น และสาขาหาดใหญ่)

ลักษณะงาน  :
     เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำการลงทุนกับผู้ลงทุน ในการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน เช่น หลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และกองทุน ให้อยู่ในกฎระเบียบของบริษัทฯ และทางการ รวมถึงขยายฐานลูกค้าให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

คุณสมบัติ     :      —   

 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป   สาขาเศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ และการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน หรือด้านหลักทรัพย์
 • มีความรับผิดชอบสูง  กระตือรือร้น มนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักในงานให้คำแนะนำ การขาย และ การให้บริการ  

สมัครงานตำแหน่งนี้


 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ - ผู้อำนวยการ สายงานทรัพยากรบุคคล

ลักษณะงาน  : 
          ดำเนินการและประสานงานการจัดทำ ออกแบบ พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ รวมทั้งประเมินผลการจัดฝึกอบรม เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของหน่วยงานและทิศทางขององค์กร ภายใต้การบริหารงบประมาณที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งงานในส่วนต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย เช่น การสรรหา การบริหารผลงาน และการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความผูกพันของพนักงานภายในองค์กร

คุณสมบัติ     :      —   

 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาทรัพยากรบุคคล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์และความรู้ทางด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล อย่างน้อย 5 ปี
 • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีทักษะในการสื่อสาร คิดวิเคราะห์ และการตัดสินใจแก้ปัญหาที่ดี
 • มีความเป็นผู้นำ มนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักในการให้บริการ

สมัครงานตำแหน่งนี้


 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานบริหารความเสี่ยง

ลักษณะงาน  :

          ดำเนินการวิเคราะห์ และควบคุมความเสี่ยงลูกค้าทั้ง Equity และ Derivatives เพื่อสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท เกณฑ์ของสำนักงาน กลต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดอนุพันธ์

คุณสมบัติ  :

 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านธุรกิจหลักทรัพย์และ/หรือสถาบันการเงิน อย่างน้อย 3 ปี
 • มีความสามารถในการสื่อสาร โน้มน้าว และนำเสนอได้ดี
 • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้
 • มีความรับผิดชอบสูง บุคลิกภาพดี ทำงานเป็นทีม มนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักในการให้บริการ

 


สมัครงานตำแหน่งนี้


 เจ้าหน้าที่ - ผู้ช่วยผู้จัดการ สายงานวิเคราะห์หลักทรัพย์ด้านปัจจัยพื้นฐาน

ลักษณะงาน  :
     ดำเนินการสนับสนุนข้อมูลต่าง ๆ ให้กับนักวิเคราะห์ ผู้แนะนำการลงทุน และลูกค้า เช่น รายงานบทวิเคราะห์รายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกของบริษัท

คุณสมบัติ     :     

 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน, สาขาบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์และมีความรู้ในธุรกิจหลักทรัพย์
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office และ Bloomberg ได้เป็นอย่างดี
 • มีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีความละเอียดรอบคอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักในการให้บริการ

สมัครงานตำแหน่งนี้


 เจ้าหน้าที่ ฝ่ายธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

ลักษณะงาน  :    ดำเนินการสนับสนุนด้าน Intetnet Platform  ให้กับผู้ลงทุนในการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในการตลาดทุน เช่น หลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และกองทุน

คุณสมบัติ     :

 •  วุฒิปริญญาตรี  สาขาเศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ และการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 •  มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน หรือด้านหลักทรัพย์
 •  สามารถใช้งาน Social Network ได้เป็นเป็นอย่างดี
 •  มีความรับผิดชอบสูง กระตืนรืนร้น มนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักในงานให้คำแนะนำ และการให้บริการร

 


สมัครงานตำแหน่งนี้


 เจ้าหน้าที่ ฝ่ายกำกับดูแลธุรกิจ

ลักษณะงาน  :
     ตรวจสอบวิธีการปฏิบัติงานของหน่วยงานในบริษัทฯ ว่าได้ปฏิบัติตามนโยบาย แนวทาง ระเบียบการปฏิบัติงานและคู่มือการปฏิบัติของบริษัทฯ และทางการ เช่น สำนักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น

คุณสมบัติ     :      —    

 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการเงิน, บัญชี, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านกำกับดูแลในธุรกิจหลักทรัพย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีความละเอียดรอบคอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักในการให้บริการ

สมัครงานตำแหน่งนี้


 ผู้สนใจสามารถส่งจดหมายสมัครงาน พร้อมแนบหลักฐานการสมัครงาน และส่งมาที่

   ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (สมัครงาน)
   บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
   898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ชั้น 3
   ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
   โทร 0 2 659 7000 ต่อ  5901 – 5907
   E-Mail ksshr@krungsrisecurities.com<< กลับ