หน้าหลัก | โปรโมชั่น | เกียวกับ KSS | ติดต่อเรา
      
ข่าวและประกาศ
KSS Online - 0 2659 7777

สมัครงาน

 ผู้จัดการสาขา ประจำสาขาเชียงราย

ลักษณะงาน :
       วางแผน บริหารจัดการ ติดตาม ควบคุม ดูแลการดำเนินงานของสาขา ทั้งในแง่ของธุรกิจ และทีมงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่บริษัทกำหนด และเป็นไปตามกฎระเบียบของบริษัทและทางการ

 • ด้านธุรกิจ : บริหารจัดการเพื่อให้ปริมาณการซื้อ-ขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนของสาขา เช่น หลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และกองทุน เพิ่มขึ้นตามเป้าที่บริษัทกำหนด
 • ด้านการบริหารทีมงาน ต้องดูแลการดำเนินงานของผู้แนะนำการลงทุน ให้อยู่ในกฎระเบียบของบริษัทฯ และทางการกำหนด รวมถึงพัฒนาความรู้ความสามารถทีมงาน 

คุณสมบัติ :           —   

 • วุฒิปริญญาตรี   สาขาเศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ และการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านผู้แนะนำการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์อย่างน้อย 5 ปี
 • มีประสบการณ์ทางด้านการบริหารทีมมาก่อน
 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน
 • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีความเป็นผู้นำ รับผิดชอบสูง  กระตือรือร้น มนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักในงานให้คำแนะนำ การขาย และ การให้บริการ  

สมัครงานตำแหน่งนี้


 ผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant) ประจำสาขาต่างจังหวัด (สาขาชลบุรี, สาขาเชียงใหม่, สาขานครราชสีมา, สาขาขอนแก่น, สาขาหาดใหญ่)

ลักษณะงาน  :
     เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำการลงทุนกับผู้ลงทุน ในการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน เช่น หลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และกองทุน ให้อยู่ในกฎระเบียบของบริษัทฯ และทางการ รวมถึงขยายฐานลูกค้าให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

คุณสมบัติ     :      —   

 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป   สาขาเศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ และการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน หรือด้านหลักทรัพย์
 • มีความรับผิดชอบสูง  กระตือรือร้น มนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักในงานให้คำแนะนำ การขาย และ การให้บริการ  

สมัครงานตำแหน่งนี้


 ผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant) ประจำสำนักงานใหญ่และสาขาในกรุงเทพฯ (สำนักงานใหญ่ , สาขาเอ็มโพเรียม , สาขาเซ็นทรัลบางนา , สาขาพระราม 2 , สาขาถนนวิภาวดีรังสิต)

ลักษณะงาน  :
     เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำการลงทุนกับผู้ลงทุน ในการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน เช่น หลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และกองทุน ให้อยู่ในกฎระเบียบของบริษัทฯ และทางการ รวมถึงขยายฐานลูกค้าให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

คุณสมบัติ     :      —   

 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป   สาขาเศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ และการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน หรือด้านหลักทรัพย์
 • มีความรับผิดชอบสูง  กระตือรือร้น มนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักในงานให้คำแนะนำ การขาย และ การให้บริการ  

สมัครงานตำแหน่งนี้


 ผู้จัดการ - ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานวิเคราะห์หลักทรัพย์ลูกค้าสถาบัน

ลักษณะงาน  :
     กำหนดกลยุทธ์การลงทุนในผลิตภัณฑ์ตลาดทุน สามารถคัดเลือกหลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนที่ดี ในจังหวะการลงทุนที่เหมาะสม ให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมของตลาดเงินตลาดทุน สภาพเศรษฐกิจ และธุรกิจ

คุณสมบัติ     :     

 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านการเงิน หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในสายงานวิเคราะห์หลักทรัพย์ วางแผนกลยุทธ์การลงทุน หรือบริหารจัดการกองทุนอย่างน้อย 5 ปี
 • มีใบอนุญาตนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ หรือผู้จัดการกองทุน
 • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีความเป็นผู้นำ รับผิดชอบสูง  กระตือรือร้น มนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักในการให้บริการ 

สมัครงานตำแหน่งนี้


 ผู้จัดการ - ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์

ลักษณะงาน  :
     พัฒนาธุรกิจซื้อขายตราสารอนุพันธ์ของบริษัท โดยเน้นการให้ความรู้ทางด้านผลิตภัณฑ์ เช่น DW, Block Trading, Structures Product และสินค้าในตลาด TFEX  แก่ผู้แนะนำการลงทุน และลูกค้าของบริษัทฯ

คุณสมบัติ     :      —    

 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป  สาขาเศรษฐศาสตร์ การเงิน และการตลาด
 • มีประสบการณ์และความรู้ทางด้านผลิตภัณฑ์ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอย่างน้อย 5 ปี
 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีทักษะในการสื่อสารดี มนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักในการให้บริการ  

สมัครงานตำแหน่งนี้


 ผู้จัดการ – ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลักษณะงาน  :
     กำหนดมาตรฐานและควบคุมระบบ Information Technology  ของบริษัทมีความมั่นคงและปลอดภัยโดยเป็นไปตามนโยบาย IT Security

คุณสมบัติ    :

 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านทางด้าน IT Security, IT Audit และมีความรู้ทางเทคนิคเกี่ยวกับ Operating System, network และ การทำ penetrate testing อย่างน้อย 3 ปี
 • หากมีประสบการณ์ IT Project Management และความรู้ทางธุรกิจการเงินหรือธุรกิจหลักทรัพย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • มีความรู้เกี่ยวกับ ISO 27001, COBIT5 รวมถึงการจัดทำ Policy, Standard, Baseline, Guideline และ Procedure รวมทั้งการแนวทางการบังคับใช้
 • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีความสามารถด้านการติดต่อสื่อสาร การนำเสนอ และ การเจรจาต่อรอง

สมัครงานตำแหน่งนี้


 ผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน

ลักษณะงาน  :
     บริหารจัดการสภาพคล่องให้เพียงพอที่จะดำเนินธุรกิจของบริษัท  จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารแบบรายวัน และรายเดือน และบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายต่าง ๆของบริษัทฯ รวมทั้งจัดทำรายงานประจำเดือนต่าง  ๆ

คุณสมบัติ     :      —    

 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป   สาขาการบัญชี     
 • มีประสบการณ์ด้านการทำบัญชีอย่างน้อย 3 - 5  ปี
 • หากมีประสบการณ์ในธุรกิจหลักทรัพย์ และ/หรือสถาบันการเงิน จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานบัญชีและภาษีอากร
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  Microsoft Office  ได้เป็นอย่างดี
 • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ กระตือรือร้น  และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

สมัครงานตำแหน่งนี้


 ผู้ช่วยผู้จัดการ Wealth Management ฝ่ายตัวแทนการขายหน่วยลงทุน

ลักษณะงาน  :
     เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำการลงทุนกับผู้ลงทุน ในการซื้อขายและลงทุนในผลิตภัณฑ์กองทุนประเภทต่างๆ  ให้เหมาะสมกับเป้าหมายการลงทุนของลูกค้า รวมถึงขยายฐานลูกค้าให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

คุณสมบัติ     :      —    

 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป  สาขาเศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ และการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการขายกองทุนรวม และกองทุนส่วนบุคคลอย่างน้อย 3 ปี
 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ และหากมีใบอนุญาตผู้วางแผนการลงทุน (IP) จะได้รับการ พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  Microsoft Office  ได้เป็นอย่างดี
 • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • ความรับผิดชอบสูง  กระตือรือร้น มนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักในงานให้คำแนะนำ การขายและ การให้บริการ  

สมัครงานตำแหน่งนี้


 ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายบริหารเครือข่ายลูกค้า

ลักษณะงาน  :
     สร้างความสัมพันธ์ ติดต่อ และประสานงานกับสาขาต่าง ๆ ของธนาคารกรุงศรี เพื่อเชื่อมโยงฐานลูกค้า และ    การให้บริการ  รวมถึงออกบูธนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อขยายฐานลูกค้าให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

คุณสมบัติ     :

 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป  สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านธุรกิจหลักทรัพย์และ/หรือสถาบันการเงิน อย่างน้อย 1  ปี
 • มีความสามารถในการสื่อสาร โน้มน้าว และนำเสนอได้ดี
 • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้
 • มีความรับผิดชอบสูง บุคลิกภาพดี ทำงานเป็นทีม  มนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักในการให้บริการ

สมัครงานตำแหน่งนี้


 เจ้าหน้าที่ Day Trader สายงานค้าหลักทรัพย์

ลักษณะงาน  :
     ทำหน้าที่ลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์  และตราสารอนุพันธ์ ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (ลงทุนระยะสั้น) โดยให้การลงเป็นไปตามกฎระเบียบของบริษัทฯ และทางการ

คุณสมบัติ     :      —      

 • วุฒิปริญญาตรี   สาขาเศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ และการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์เป็น  Proprietary Day Trader หรือ Trader ทำ Order ให้ลูกค้าสถาบันทั้งในและต่างประเทศ หรือผู้แนะนำการลงทุนในธุรกิจหลักทรัพย์ 3 ปีขึ้นไป
 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน หรือด้านหลักทรัพย์
 • มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ  กระตือรือร้น

สมัครงานตำแหน่งนี้


 เจ้าหน้าที่ ฝ่ายกำกับดูแลธุรกิจ

ลักษณะงาน  :
     ตรวจสอบวิธีการปฏิบัติงานของหน่วยงานในบริษัทฯ ว่าได้ปฏิบัติตามนโยบาย แนวทาง ระเบียบการปฏิบัติงานและคู่มือการปฏิบัติของบริษัทฯ และทางการ เช่น สำนักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น

คุณสมบัติ     :      —    

 • วุฒิปริญญาตรี   สาขาการเงิน, บัญชี, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องมีประสบการณ์ด้านกำกับดูแลในธุรกิจหลักทรัพย์  จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  Microsoft Office  ได้เป็นอย่างดี
 • มีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีความละเอียดรอบคอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักในการให้บริการ  

สมัครงานตำแหน่งนี้


 เจ้าหน้าที่ สายงานการตลาดและสื่อสารองค์กร

ลักษณะงาน  :
     ดำเนินการด้านงานประชาสัมพันธ์ ออกแบบดีไซน์งานสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น กิจกรรมองค์กร กิจกรรมการตลาด กิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ของบริษัท เพื่อให้เกิดการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

คุณสมบัติ     :      —   

 • วุฒิปริญญาตรี   สาขานิเทศศาสตร์ และบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานสื่อสารประชาสัมพันธ์ จัดรูปแบบงานกราฟฟิก และ อาร์ตเวิร์ก จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • มีความรู้ ความสามารถในการใช้โปรแกรม Photoshop, Adobe Illustrator (AI)  ได้ดี
 • สามารถเขียนข้อความโฆษณา หรือข่าวประชาสัมพันธ์ได้ดี
 • มีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีความละเอียดรอบคอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักในการให้บริการ  

สมัครงานตำแหน่งนี้


 เลขานุการผู้บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่

ลักษณะงาน  : 
        ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อทำนัดหมายและรับการนัดหมายให้กับผู้บังคับบัญชา ทั้งในและนอกองค์กร จัดทำรายงานการประชุมกรรมการ และการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

คุณสมบัติ   :      —   

 • วุฒิปริญญาตรี   สาขาเลขานุการ และบริหารธุรกิจ  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านเลขานุการอย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  Microsoft Office  ได้เป็นอย่างดี
 • มีความสามารถ เขียน อ่าน และสื่อสาร ภาษาอังกฤษได้ดี
 • หากมีความสามารถในการสื่อสารภาษาญี่ปุ่น จะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • มีทักษะการสื่อสาร ละเอียดรอบคอบ และ มีมนุษยสัมพันธ์ดี  

สมัครงานตำแหน่งนี้


 ตัวแทนขายอิสระ (IP อิสระ)

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ยินดีต้อนรับท่านเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเรา

     บริษัทเป็นผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในกับ บลจ. ชั้นนำ ซึ่งมีกองทุนให้เลือกซื้อมากกว่า 500 กองทุน ปัจจุบันบริษัทฯ มีการขยายธุรกิจ จึงต้องการรับสมัครตัวแทนขายอิสระ (IP อิสระ) เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนซื้อหน่วยลงทุนให้กับเรา เพียงท่าน

 • มีใบอนุญาตเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์  (Single License)
 • ปัจจุบันไม่ได้สังกัดสถาบันการเงินใด ๆ
 • มีประสบการณ์ด้านการแนะนำการลงทุน
 • มีความกระตือรือร้น มนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักในการให้บริการ
 • หากมีฐานลูกค้าเงินฝาก จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

หมายเหตุ :  ปัจจุบันหากท่านเป็นพนักงานประจำของสถาบันการเงิน หรือ บล. หรือ บลจ. จะไม่ได้ รับการพิจารณา ยกเว้น บริษัทประกันฯ


สมัครงานตำแหน่งนี้


 ผู้สนใจสามารถส่งจดหมายสมัครงาน พร้อมแนบหลักฐานการสมัครงาน และส่งมาที่

   ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (สมัครงาน)
   บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
   898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ชั้น 3
   ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
   โทร 0 2 659 7000 ต่อ  5901 – 5907
   E-Mail ksshr@krungsrisecurities.com<< กลับ