หน้าหลัก | โปรโมชั่น | เกียวกับ KSS | ติดต่อเรา
      
เปิดบัญชี
KSS Online - 0 2659 7777

บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

       ประเภทบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ โดยทั่วไปจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ บัญชีเงินสด (Cash Account)  บัญชีวางเงินล่วงหน้า (Cash Balance Account) และบัญชีกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Credit Balance Account) ซึ่งมีรายละเอียดสำหรับแต่ละประเภทบัญชี ดังนี้

  1. บัญชีเงินสด (Cash Account) เป็นบัญชีที่ต้องชำระค่าหลักทรัพย์เต็มจำนวนด้วยเงินสด โดยบริษัทฯ จะพิจารณาอนุมัติวงเงินที่ลูกค้าจะสามารถใช้ซื้อหลักทรัพย์จากหลักฐานการเงิน และลูกค้าจะต้องฝากเงินหรือหุ้นเพื่อเป็นหลักประกัน(20%) ก่อนส่งคำสั่งซื้อหลักทรัพย์  ทั้งนี้เงินวางหลักประกันของลูกค้าที่ฝากไว้กับบริษัทฯ จะได้รับอัตราดอกเบี้ย ซึ่งอัตราดอกเบี้ยเงินฝากหลักประกันเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ค่าซื้อหลักทรัพย์กำหนดให้ชำระภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ซื้อหลักทรัพย์โดยการตัดเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (ATS) ส่วนในกรณีที่ขายหลักทรัพย์ลูกค้าจะได้รับชำระค่าขายหลักทรัพย์จากบริษัทฯ ในวันทำการที่ 3 นับจากวันที่ขายหลักทรัพย์ 
  2. บัญชีวางเงินล่วงหน้า (Cash Balance) เป็นบัญชีที่ลูกค้าสามารถซื้อหลักทรัพย์ (Equity)  ภายในวงเงินตามหลักประกันเงินสดที่ฝากไว้กับบริษัท ทั้งนี้ ก่อนการซื้อหลักทรัพย์ต้องวางหลักประกันไม่น้อยกว่ามูลค่าของหลักทรัพย์ที่ต้องการซื้อ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากหลักประกันเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดเช่นเดียวกับบัญชีเงินสด ส่วนวงเงินที่สามารถซื้อขายหลักทรัพย์เท่ากับวงเงินตามหลักประกันเงินสด โดยอำนาจซื้อเพิ่มขึ้น (จากการขายหลักทรัพย์ หรือการฝากเงินสด) หรือ ลด (จากการซื้อหลักทรัพย์หรือการถอนหลักประกันเงินสด)โดยอัตโนมัติ  การชำระราคาค่าซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทจะทำการหักจากเงินหลักประกันของลูกค้าในวันทำการที่ 3 ถัดจากวันที่ซื้อ (T+3) ส่วนค่าขายหลักทรัพย์บริษัทจะนำเงินค่าขายหลักทรัพย์สุทธิทบในบัญชีหลักประกันของลูกค้าในวันทำการที่ 3 ถัดจากวันที่ขาย (T+3) 
   
  1. บัญชีกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Credit Balance Account) เป็นบัญชีที่มีรูปแบบการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งลูกค้าต้องนำเงินสดหรือหุ้นมาวางเป็นหลักประกันการชำระหนี้กับบริษัทฯ ก่อนซื้อหลักทรัพย์ ตามสัดส่วนที่บริษัทฯกำหนด เช่น หากกำหนดสัดส่วนที่ 50% ของวงเงินกู้ นั่นก็คือ ในการซื้อหุ้น 100 บาท ลูกค้าออกเงินตัวเอง 50 บาท ใช้เงินบริษัทฯ อีก 50 บาทเป็นต้น โดยบริษัทฯ จะคำนวณมูลค่าหลักประกันทุกวัน หากมูลค่าหลักประกันลดลงถึงระดับหนึ่ง อาจถูกเรียกให้นำมาวางหลักประกันเพิ่มเพื่อรักษาสถานภาพทางบัญชีไว้ แต่หากผู้ลงทุนไม่สามารถเพิ่มหลักประกันได้ ก็อาจถูกบังคับขายหลักประกันหรือ force sale ได้ ซึ่งการซื้อขายในบัญชี Credit Balance นั้น ลูกค้าสามารถซื้อขายได้เฉพาะหุ้นที่บริษัทฯ กำหนดให้ซื้อขายผ่านบัญชี Credit Balance ได้เท่านั้น คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรายชื่อหลักทรัพย์ที่สามารถซื้อขายได้
   

 

<< กลับ