หน้าหลัก | โปรโมชั่น | เกียวกับ KSS | ติดต่อเรา
      
ผลิตภัณฑ์และบริการ
KSS Online - 0 2659 7777

การจัดการกองทุนส่วนบุคคล

บริหารเงินทุน ด้วยมืออาชีพ

          เพื่อให้เงินของท่านทำงานแทนท่านได้อย่างเต็มที่ KSS ให้บริการบริหารเงินทุนส่วนบุคคลภายใต้การควบคุมดูแลจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยท่านสามารถกำหนดรูปแบบและเป้าหมายการลงทุนด้วยตัวท่านเอง KSS มุ่งเน้นดำเนินการบริหารด้วยการใช้ข้อมูลที่มีการวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อสร้างผลตอบแทนให้บรรลุเป้าหมายตามความต้องการของท่าน

 

<< กลับ