หน้าหลัก | โปรโมชั่น | เกียวกับ KSS | ติดต่อเรา
      
ผลิตภัณฑ์และบริการ
KSS Online - 0 2659 7777

บริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

เลือกทำธุรกรรมการลงทุนในหลักทรัพย์ผ่าน KSS

 

       เพื่อให้ธุรกรรมการลงทุนของนักลงทุนทุกท่านสะดวกรวดเร็วและถูกต้องแม่นยำ เจ้าหน้าที่การตลาดของ KSS มีความพร้อมด้านประสบการณ์และผ่านการฝึกอบรมอย่างมืออาชีพเพื่อเป็นเพื่อนที่คอยให้การแนะนำการลงทุนของท่านอย่างเหมาะสมกับสถานะการของตลาดด้วยความฉับไวทั้งทางด้านปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิค

       ไม่ว่าท่านจะเป็นนักลงทุนสถาบันภายในประเทศสถาบันต่างประเทศหรือบุคคลธรรมดาก็ตามท่านจะได้รับบริการที่ดีจากเจ้าหน้าที่ผู้ให้คำแนะนำของ KSS โดยคำนึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของท่านเป็นสำคัญ

ประเภทบัญชีการซื้อขายหลักทรัพย์

       ประเภทบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ โดยทั่วไปจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ บัญชีเงินสด (Cash Account)  บัญชีวางเงินล่วงหน้า (Cash Balance Account) และบัญชีกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Credit Balance Account) ซึ่งมีรายละเอียดสำหรับแต่ละประเภทบัญชี ดังนี้

  1. บัญชีเงินสด (Cash Account) เป็นบัญชีที่ต้องชำระค่าหลักทรัพย์เต็มจำนวนด้วยเงินสด โดยบริษัทฯ จะพิจารณาอนุมัติวงเงินที่ลูกค้าจะสามารถใช้ซื้อหลักทรัพย์จากหลักฐานการเงิน และลูกค้าจะต้องฝากเงินหรือหุ้นเพื่อเป็นหลักประกัน(20%) ก่อนส่งคำสั่งซื้อหลักทรัพย์  ค่าซื้อหลักทรัพย์กำหนดให้ชำระภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ซื้อหลักทรัพย์โดยการตัดเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (ATS) ส่วนในกรณีที่ขายหลักทรัพย์นักลงทุนจะได้รับชำระค่าขายหลักทรัพย์จากบริษัทภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ขายหลักทรัพย์ 
  2. บัญชีวางเงินล่วงหน้า (Cash Balance ) เป็นบัญชีที่ลูกค้าสามารถซื้อหลักทรัพย์ (Equity) ภายในวงเงินตามหลักประกันเงินสดที่ฝากไว้กับบริษัท ทั้งนี้ ก่อนการซื้อหลักทรัพย์ต้องวางหลักประกันไม่น้อยกว่ามูลค่าของหลักทรัพย์ที่ต้องการซื้อ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากหลักประกันเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดเช่นเดียวกับบัญชีเงินสด ส่วนวงเงินที่สามารถซื้อขายหลักทรัพย์เท่ากับวงเงินตามหลักประกันเงินสด โดยอำนาจซื้อเพิ่มขึ้น (จากการขายหลักทรัพย์ หรือการฝากเงินสด) หรือ ลด (จากการซื้อหลักทรัพย์หรือการถอนหลักประกันเงินสด)โดยอัตโนมัติ การชำระราคาค่าซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทจะทำการหักจากเงินหลักประกันของลูกค้าในวันทำการที่ 3 ถัดจากวันที่ซื้อ (T+3) ส่วนค่าขายหลักทรัพย์บริษัทจะนำเงินค่าขายหลักทรัพย์สุทธิทบในบัญชีหลักประกันของลูกค้าในวันทำการที่ 3 ถัดจากวันที่ขาย (T+3)
   
  1. บัญชีกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Credit Balance Account) เป็นบัญชีที่มีรูปแบบการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งลูกค้าต้องนำเงินสดหรือหุ้นมาวางเป็นหลักประกันการชำระหนี้กับบริษัทฯ ก่อนซื้อหลักทรัพย์ ตามสัดส่วนที่บริษัทฯกำหนด เช่น หากกำหนดสัดส่วนที่ 50% ของวงเงินกู้ นั่นก็คือ ในการซื้อหุ้น 100 บาท ลูกค้าออกเงินตัวเอง 50 บาท ใช้เงินบริษัทฯ อีก 50 บาทเป็นต้น โดยบริษัทฯ จะคำนวณมูลค่าหลักประกันทุกวัน หากมูลค่าหลักประกันลดลงถึงระดับหนึ่ง อาจถูกเรียกให้นำหลักประกันมาวางเพิ่มเพื่อรักษาสถานภาพทางบัญชีไว้ แต่หากผู้ลงทุนไม่สามารถเพิ่มหลักประกันได้ ก็อาจถูกบังคับขายหลักประกันหรือ force sale ได้ ซึ่งการซื้อขายในบัญชี Credit Balance นั้น ลูกค้าสามารถซื้อขายได้เฉพาะหุ้นที่บริษัทฯ กำหนดให้ซื้อขายผ่านบัญชี Credit Balance ได้เท่านั้น ซึ่งบัญชี Credit Balance นี้ บริษัทฯ จะเปิดให้สำหรับผู้ลงทุนที่มีความสามารถในการลงทุนและชำระเงินดีพอควร จึงยอมปล่อยวงเงินกู้ให้
  Open Credit Balance Account  

 

       มาลงทุนกับเราด้วยทีมงานที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการลงทุนมุ่งเน้นการบริการที่มีคุณภาพแนะนำการลงทุนอย่างชาญฉลาดพร้อมบริการท่าน 

 

สอบถามข้อมูลได้ที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) 
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์
ชั้น 3 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์  0-2659-7000  โทรสาร  0-2646-1114

<< กลับ