หน้าหลัก | โปรโมชั่น | เกียวกับ KSS | ติดต่อเรา
      
ความรู้เรื่องการลงทุน
KSS Online - 0 2659 7777

การเปิด/ปิดสถานะสัญญา

เมื่อทำการฝากเงินประกันเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบวงเงินที่จะซื้อได้ที่ เมนู “Trading Portfolio” โดยตรวจสอบที่ช่อง “Excess Equity” เพื่อคำนวณจำนวนสัญญาที่สามารถเปิดได้ ทั้งนี้เมื่อเปิดสถานะสัญญาแล้ว ระบบจะทำการ Mark to market Portfolio ของท่านทุกสิ้นวันทำการ การปิดสถานะของสัญญาสามารถทำได้ 2 ลักษณะ คือ ปิดสถานะสัญญาในตลาดอนุพันธ์ก่อนที่สัญญาหมดอายุ หรือถือครองจนสิ้นสุดอายุสัญญา ลูกค้าจะได้รับหรือชำระส่วนต่างระหว่างต้นทุนที่ถืออยู่กับราคาชำระครั้งสุดท้าย (Final Settlement Price) ถือเป็นการปิดสถานะโดยอัตโนมัติ

<< กลับ