หน้าหลัก | โปรโมชั่น | เกียวกับ KSS | ติดต่อเรา
      
ข้อมูลบริษัท
KSS Online - 0 2659 7777

พัฒนาการที่ผ่านมา

มกราคม 2518 ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลัง เพื่อประกอบธุรกิจเงินทุนหลักทรัพย์ภายใต้ชื่อ “บริษัท กรุงศรีอยุธยาการลงทุน จำกัด”
สิงหาคม 2521 เข้าเป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายเลข “ 29 “
ตุลาคม 2522 จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จำกัด” (Ayudhya Investment and Trust Company Limited)
กุมภาพันธ์ 2537 แปรสภาพจาก บริษัทจำกัด เป็น บริษัทมหาชน และเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น “บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)” (Ayudhya Investment and Trust Public Company Limited)
กุมภาพันธ์ 2542 แยกธุรกิจเงินทุนออกจากธุรกิจหลักทรัพย์ ตามนโยบายของกระทรวงการคลัง และจดทะเบียนตั้งบริษัทใหม่เป็น “บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จำกัด”
กุมภาพันธ์ 2543 ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการธุรกิจประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล
เมษายน 2547 แปรสภาพจาก บริษัทจำกัด เป็น บริษัทมหาชน และเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น “บริษัทหลักทรัพย กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)” (Ayudhya Securities Public Company Limited)
สิงหาคม 2548 เพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้วอีก 300 ล้านบาท เป็น 600 ล้านบาท
พฤศจิกายน 2554 เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น “บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)” (Krungsri Securities Public Company Limited)
กันยายน 2555 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมลงนามในประกาศเจตนารมณ์ “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อด้านทุจริต “ โดยขอประกาศความตั้งใจที่จะจัดตั้ง แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน (Collective Action Coalition) โดยแนวร่วมนี้จะร่วมมือกับภาครัฐ ภาคประชาสังคม สื่อมวลชนและองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่ใส สะอาด ประกอบธุรกิจตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และดำเนินธุรกิจด้วยหลักการในการต่อต้านการทุกจริตทุกรูปแบบ
ธันวาคม 2556 เข้าเป็นสมาชิกของ Mitsubishi UFJ Financial Group - MUFG
<< กลับ