หน้าหลัก | โปรโมชั่น | เกียวกับ KSS | ติดต่อเรา
      
คำเตือนและข้อตกลงการใช้บริการ
KSS Online - 0 2659 7777

คำเตือนและข้อตกลงการใช้บริการ

 การส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่เหมาะสม

       ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ขอให้บริษัทหลักทรัพย์แจ้งให้ลูกค้าทราบ เพื่อขอความร่วมมือจากลูกค้าโปรดใช้ความระมัดระวังในการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยละเว้นการส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์อันมีลักษณะที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจพิจารณาได้ว่าเป็นคำสั่งที่ไม่เหมาะสม และอาจมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในระบบการซื้อขายโดยรวมของตลาดหลักทรัพย์ฯ อันอาจเข้าข่ายเป็นการปฏิบัติฝ่าฝืนกฎหมายตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ซึ่งมีบทลงโทษทางอาญาทั้งจำคุกและปรับเป็นเงิน โดยมีลักษณะการส่งคำสั่งที่ไม่เหมาะสมดังต่อไปนี้

 1. การส่งคำสั่งเคาะซื้อหรือเคาะขายหลักทรัพย์ครั้งละ 100 – 1,000 หุ้น จำนวนหลายรายการ เพื่อผลักดันราคาให้สูงขึ้นหรือลดต่ำลง
 2. การส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในปริมาณสูง เมื่อจะมีการจับคู่การซื้อขายเกิดขึ้นก็จะยกเลิกคำสั่งนั้นทันที เพื่อทำให้ผู้ลงทุนทั่วไปเข้าใจผิดว่าหลักทรัพย์นั้นมีคำเสนอซื้อหรือเสนอขายในปริมาณมาก
 3. การส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในราคาที่สูงหรือต่ำกว่าที่ควรจะเป็นมาก ในช่วงก่อนเปิดตลาด (Pre Open) และช่วงก่อนปิดตลาด (Pre Close) เพื่อลัดคิวหรือปิดบังคำสั่งผู้อื่น
 4. การส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในราคาและปริมาณที่อาจจับคู่ซื้อขายระหว่างกันเองของลูกค้ารายเดียวกันหรือกลุ่มเดียวกัน เพื่ออำพรางให้บุคคลทั่วไปหลงผิดในราคาหรือปริมาณซื้อขายหลักทรัพย์

       บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือด้วยดีจากทุกท่าน และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ ทั้งนี้ ในกรณีพบการส่งคำสั่งที่ไม่เหมาะสมในลักษณะดังกล่าว บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะระงับการให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หากท่านมีข้อสงสัยประการใด โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่การตลาดที่ดูแลบัญชีท่าน นโยบายการรักษาความปลอดภัย

ด้วยบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยในการทำธุรกรรมบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต บริษัทได้เลือกใช้เทคโนโลยี และมีแนวทางปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัย เพื่อที่จะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ มิให้ถูกนำไปใช้หรือเผยแพร่โดยมิได้รับอนุญาต การรักษาความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้บริการทางอินเทอร์เน็ต

       บริษัทได้เลือกใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้บริการทางอินเทอร์เน็ต ดังนี้

การป้องกันโดย Firewall
        บริษัทได้ติดตั้งระบบ Firewall ซึ่งเป็นระบบที่ป้องกันไม่ให้บุคคลหรือเครือข่ายอื่นทุกระบบที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาติดต่อกับเครือข่ายของบริษัท เพื่อป้องกันการถูกโจรกรรมข้อมูลจากผู้บุกรุก ซึ่งถือเป็นการป้องกันขั้นพื้นฐาน

การส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายการสื่อสาร และการเข้ารหัสเพื่อรักษาความปลอดภัย
        บริษัทได้ใช้การเข้ารหัสแบบ Secured Socket Layer (SSL) เพื่อป้องกันและรักษาความลับข้อมูลของผู้ใช้บริการในระหว่างการส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายการสื่อสารจาก Browser ของผู้ใช้บริการ ผู้ที่ไม่มี Browser ที่สามารถรองรับการเข้ารหัสแบบ SSL จะไม่สามารถทำธุรกรรมผ่านทางอินเตอร์เน็ตของบริษัทได้

รหัสส่วนตัว
        ในขั้นตอนการสมัครใช้บริการซื้อขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ผู้ใช้บริการสามารถที่จะกำหนดรหัสประจำตัว (User ID) และรหัสผ่าน (Password) ของตนเองสำหรับการ Log in เพื่อเข้ามาทำธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งจะไม่มีใครทราบนอกจากผู้ใช้บริการเอง ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของผู้ใช้บริการที่จะต้องเก็บรักษารหัสประจำตัวและรหัสผ่านของตนเองไว้เป็นความลับโดยจะไม่เปิดเผยให้แก่ผู้ใดได้ล่วงรู้ไม่ว่าด้วยลักษณะใดๆทั้งนี้โดยตกลงว่าบริษัทมิจำต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่ผู้ใช้บริการได้รับเนื่องจากการใช้บริการนี้ ขั้นตอนต่างๆ ที่ผู้ใช้บริการพึงปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย

รหัสส่วนตัว

 • ผู้ใช้บริการ ไม่ควรบอกรหัสส่วนตัว (User ID / Password / PIN) ให้แก่บุคคลอื่น และไม่ควรเขียนรหัสประจำตัว หรือรหัสผ่านของตนเองเป็นลายลักษณ์อักษร
 • ผู้ใช้บริการควรกำหนดรหัสผ่าน (Password) ที่ผู้ใช้บริการทราบแต่เพียงผู้เดียว และควรเปลี่ยนอย่างสม่ำเสมอ
 • ผู้ใช้บริการไม่ควรใช้คำธรรมดาหรือวันเดือนปีเกิดในการกำหนดรหัสผ่าน เนื่องจากจะทำให้ง่ายต่อการคาดเดา
 • ผู้ใช้บริการควรแจ้งให้บริษัททราบทันทีที่ผู้ใช้บริการคิดว่ามีผู้อื่นทราบรหัสส่วนตัวของท่าน
 • ผู้ใช้บริการ ควรที่จะ Log Out เพื่อออกจากระบบทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นการใช้งาน หรือขณะใช้งาน ผู้ใช้บริการไม่ควรปล่อยทิ้งหน้าจอที่มีรายละเอียดการใช้งานต่างๆ ของตน ให้ผู้อื่นล่วงรู้

การป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์
        หากเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการได้ติดไวรัสแล้ว จะทำให้ผู้ใช้บริการเสียเวลา สูญเสียข้อมูล และเสียค่าใช้จ่ายโดยเปล่าประโยชน์ ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดไวรัสคอมพิวเตอร์ ทางบริษัทขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสที่สามารถอัพเดทโปรแกรมและฐานข้อมูลไวรัสให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดเสมอ หากไม่สามารถกระทำได้ ผู้ใช้บริการต้องตรวจสอบไวรัสและอัพเดทฐานข้อมูลไวรัสเป็นประจำอย่างน้อยทุกสัปดาห์เพื่อให้ทันสมัยอยู่เสมอ และ/หรือเมื่อทราบว่าได้มีไวรัสตัวใหม่เกิดขึ้น นอกจากนี้ บริษัทขอแนะนำว่าไม่ควรเปิด Attachments หรือ Thumb Drive ที่ได้รับจากผู้อื่น เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะเชื่อถือแหล่งที่มา และควร Scan ไวรัส ก่อนการใช้งาน Thumb Drive ทุกครั้ง

การทำธุรกรรมแบบ Online

 • หากผู้ใช้ บริการกำลังใช้งานบนหน้าจออินเทอร์เน็ตที่เริ่มต้นด้วยhttps:// หมายความว่า Website นั้น มีระบบรักษาความปลอดภัย เนื่องจากคำว่า "https" หมายถึง Hypertext Transfer Protocol Security เมื่อผู้ใช้บริการทำธุรกรรมแบบ Online ให้มองหา Padlock (รูปแม่กุญแจ) ซึ่งปกติจะปรากฏอยู่บนมุมล่างซ้ายของจอ ซึ่งเป็นตัวชี้ให้เห็นถึง Website ที่ท่านกำลังใช้บริการ Online อยู่นั้น ได้ใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัสที่สามารถเก็บรักษาความลับของข้อมูลได้อย่าง ปลอดภัย หาก Lock ถูกเปิด Website จะไม่สามารถทำการเข้ารหัสได้
 • ผู้ใช้บริการไม่ควรนำข้อมูลส่วนตัวของตนไปใช้ใน Website ที่ไม่ปลอดภัย

  ข้อควรรู้เกี่ยวกับ Phishing

       Phishing คือ รูปแบบอีเมล์ หรือการสร้างหน้าจอที่มีลักษณะปลอมแปลงให้ผู้รับเข้าใจว่าเป็นอีเมล์หรือหน้าจอที่ถูกต้องซึ่งส่งโดยองค์กร (เช่น สถาบันการเงิน หรือธนาคาร) โดยมีการออกแบบสร้างลวดลาย เครื่องหมาย สัญลักษณ์ และระบุที่อยู่ขององค์กรผู้ส่งเลียนแบบของจริง แต่จะสังเกตได้ คือ ข้อความในอีเมล์หรือหน้าจอการทำรายการมีวัตถุประสงค์ที่จะพยายามให้ผู้รับเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ เช่น ให้ตอบกลับอีเมล์ หรือทำรายการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆที่ให้ผู้รับป้อนข้อมูลบนหน้าจอ ซึ่งหากผู้รับหลงเชื่อปฏิบัติตามหรือเข้าไปติดต่อด้วย กลุ่มมิจฉาชีพก็สามารถนำข้อมูลไปกระทำการทุจริตต่อไปได้

       บริษัท ขอแจ้งว่า บริษัท จะไม่ดำเนินการสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า อาทิ รหัสประจำตัว (User ID) และ รหัสผ่าน (Password) PIN ID หรือข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ผ่านทาง e-mail รวมถึงช่องทางอื่นๆ เช่น ทางโทรศัพท์ ทางจดหมาย หรือในระหว่างทำรายการผ่านบริการของบริษัท เป็นต้น

       อนึ่ง หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้บริการออนไลน์ของบริษัท ท่านสามารถติดต่อและสอบถามข้อสงสัยที่ โทร. 02-659-7777

บริษัทขอเสนอแนะข้อปฏิบัติป้องกันการทุจริต ดังต่อไปนี้

 1. ไม่เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของตนเอง อาทิ รหัสประจำตัว (User ID) รหัสผ่าน (Password) รหัส (PIN) หรือข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ผ่านทาง e-mail เนื่องจากบริษัท ไม่มีนโยบายในการดำเนินการสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของผู้ใช้บริการผ่านช่องทางดังกล่าว
 2. ตรวจสอบความ ถูกต้องของรายการธุรกรรม และตรวจสอบยอดเงินในบัญชีของผู้ใช้บริการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันรายการผิดปกติที่อาจจะเกิดขึ้น
 3. เมื่อได้รับอี เมล์ล่อลวง อย่าตอบกลับอีเมล์ใดๆ ที่ขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โปรดตั้งข้อสงสัยไว้เมื่อพบว่ามีอีเมล์จากธุรกิจหรือบุคคลใดที่พยายามให้ผู้ ใช้บริการเปิดเผยรหัสผ่าน หมายเลขบัญชี หรือข้อมูลใดๆ ที่เป็นความลับ หรืออีเมล์ใดที่ส่งข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการมาเพื่อให้ปรับปรุงข้อมูล หรือยืนยันความถูกต้อง กรุณาลบอีเมล์นั้นทันที
 4. หากพบความผิด ปกติของหน้าจอขณะทำรายการผ่านบริการ โปรดหยุดทำรายการทันที ไม่ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำใด ๆ ทั้งสิ้น และกรุณาออกจากเว็บไซต์ที่น่าสงสัยทันที
 5. ควรตรวจสอบโปรแกรมป้องกันไวรัสและอัพเดทฐานข้อมูลไวรัสให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดเสมอ
 6. อัพเดท Microsoft Security Patch สำหรับ Microsoft Windows อย่างสม่ำเสมอ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

       สิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตคือ เรื่องความปลอดภัย ดังนั้น ผู้ใช้บริการควรจะทำการป้องกันบัญชี และข้อมูลส่วนตัวของตนเองให้อยู่ในที่ปลอดภัยมากที่สุด
 

หากท่านสงสัยว่าถูกลักลอบทำธุรกรรมผ่านบัญชีของท่าน โปรดติดต่อบริษัททันที

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)สำนักงานใหญ่
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ชั้น 3
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2659-7000 โทรสาร 0-2658-5699 คำเตือนและข้อตกลงการใช้บริการ

       ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์นี้ เป็นข้อมูลของ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “บริษัท” ) โดยทันทีที่ผู้ใช้บริการได้เปิดเข้ามาใช้บริการข้อมูลในเว็บไซต์นี้ ให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้ตกลงผูกพันในข้อความใดๆ  ตามที่จะได้ปรากฏดังต่อไปนี้ ถ้าหากท่านไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ ณ ที่นี้ ขอให้ท่านยุติการใช้บริการเว็บไซต์นี้ โดยบริษัทขอสงวนสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ยกเลิก หรือกระทำการใดๆในเนื้อหาของข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์นี้ได้
 

       ข้อมูลทั้งหมดที่บริษัทได้จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอต่อผู้ใช้บริการตามรายละเอียดที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์นี้ เป็นข้อมูลที่บริษัทได้พยายามจัดหามาด้วยความระมัดระวัง จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในแวดวงธุรกิจค้าหลักทรัพย์ว่ามีความน่าเชื่อถือในระดับสูง แต่ทั้งนี้มิได้หมายความว่า บริษัทได้รับรองโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายว่าข้อมูลที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์ทั้งหมดดังกล่าวนี้มีความถูกต้องสมบูรณ์ และน่าเชื่อถือแต่อย่างใด ดังนั้นบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวได้ตลอดเวลาทั้งนี้บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในความบกพร่องใดๆของข้อมูลดัวกล่าวและไม่จำต้องชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการที่ผู้ใช้บริการได้ใช้ข้อมูลของบริษัทในเว็บไซต์นี้

       การนำเสนอข้อมูลตามรายละเอียดที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์นี้ บริษัทมิได้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสนอขายหรือเชิญชวนให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์  ตราสารการลงทุน หรือตราสารทางการเงินอื่นๆ หรือเป็นการให้บริการให้คำปรึกษาในด้านการลงทุน อันเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจตามทางค้าปกติของบริษัทแต่อย่างใด

       บริษัทเป็นเจ้าของโดยถูกต้องและสมบูรณ์ตามกฎหมายแต่เพียงผู้เดียวในเว็บไซต์นี้ทั้งหมด และหมายรวมถึงเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และสิทธิในฐานข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ และห้ามมิให้บุคคลใดกระทำการละเมิดโดยการลอกเลียน การทำซ้ำ ดัดแปลง  จำหน่ายจ่ายแจก หรือนำไปตีพิมพ์ และ/หรือทำการโฆษณาด้วยวิธีการใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการทำเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตาม   เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทเสียก่อน หากผู้ใดทำการละเมิดลิขสิทธิ์ในความเป็นเจ้าของ และสิทธิใดๆ ที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทดังกล่าวข้างต้น บริษัทมีสิทธิที่จะทำการเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำของบุคคลดังกล่าวได้

       ในกรณีที่ผู้ใช้บริการกำลังเปิดเว็บไซต์เพื่อใช้บริการข้อมูลของบริษัท และทำการออกจากเว็บไซต์โดยวิธีการผ่านการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัทในทันที  หรือกรณีผู้ใช้บริการกระทำการผิดต่อคำเตือนและข้อตกลงในการใช้บริการเว็บไซต์ตามที่กำหนดไว้นี้จนเกิดความเสียหายขึ้น บริษัทจะไม่รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าวของผู้ใช้บริการทั้งสิ้น

 

       กรณีหากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้นกับบุคคลภายนอก  อันเนื่องมาจากการที่ผู้ใช้บริการได้เข้ามาใช้บริการในฐานข้อมูลที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทนี้ ผู้ใช้บริการตกลงผูกพันที่จะเป็นผู้รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมดดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว และจะไม่ทำการเรียกร้องหรือใช้สิทธิไล่เบี้ยเอาคืนจากบริษัทลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ กรรมการ และ/หรือบุคคลใดที่เป็นตัวแทนของบริษัทแต่อย่างใด อีกทั้งตกลงที่จะทำการป้องกัน หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่  กรรมการ และ/หรือบุคคลใดที่เป็นตัวแทนของบริษัทหลุดพ้นจากการรับผิดต่อบุคคลภายนอก ที่จะทำการเรียกร้อง ทวงถาม  หรือเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนใดๆ อันเนื่องมาจากกการกล่าวอ้างถึง  หรือเป็นผลมาจากการใช้เว็บไซต์นี้ของผู้ใช้บริการเอง

       เนื่องจากอาจมีความเสี่ยงจากการลงทุนข้ามชาติ  ซึ่งอาจทำให้การลงทุนนั้นไม่เหมาะสมกับผู้ใช้บริการบางราย   เช่นความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ การเมือง การเปลี่ยนแปลงของค่าเงินตราต่างประเทศ และการที่ได้รับข้อมูลที่จำกัดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ในต่างประเทศ บริษัท และบริษัทในเครือจึงไม่ขอรับรองว่าเนื้อหาของข้อมูลที่ปรากฎบนเว็บไซต์นี้มีความถูกต้องสมบูรณ์ ดังนั้นก่อนที่ผู้ใช้บริการท่านใดจะตัดสินใจลงทุนหลังจากที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร หรือบทวิเคราะห์ที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์นี้ บริษัทขอแนะนำให้ท่านควรขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาการลงทุนก่อน

       การใช้บริการเว็บไซต์ และเนื้อหาของข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ข้อบังคับของบทบัญญัติแห่งกฎหมายในราชอาณาจักรไทย โดยมิต้องคำนึงถึงหลักแห่งการขัดกันของกฎหมาย

       บริษัทสงวนไว้ซึ่งสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในการใช้บริการเว็บไซค์ฉบับนี้ตามที่บริษัทเห็นสมควรโดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้า  (15)วันก่อนวันที่การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้นจะมีผลใช้บังคับ

ลิขสิทธิ์ของ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)  สงวนลิขสิทธิ์<< กลับ