KSS เปิดช่องทางให้บุคคลภายนอก แจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน

 

“บริษัทร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption) ให้ความสำคัญและยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการให้สินบนและทุจริตคอร์รัปชัน นอกจากนี้ยังได้เปิดช่องทางให้บุคคลภายนอก คู่ค้า พนักงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน เกี่ยวกับการกระทำของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือ ลูกจ้างของบริษัท ที่อาจเข้าข่ายเป็นการทุจริต หรือฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ทางการ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และจริยธรรมทางธุรกิจ สามารถแจ้งเบาะแสหรือเรื่องร้องได้ 2 ช่องทาง
1. ผ่านทางอีเมล์ -  audit.committee@krungsrisecurities.com
2. ผ่านทางไปรษณีย์ - ส่งถึง คณะกรรมการตรวจสอบ บมจ.หลักทรัพย์ กรุงศรี 898 อาคารเพลินจิต ทาวเวอร์ ช้น 3 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10310

โดยข้อมูลดังกล่าวจะได้รับการปกปิดไว้เป็นความลับ โดยจะเปิดเผยข้อมูลตัวตนเท่าที่จำเป็นและเฉพาะกับผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ยกเว้นเป็นการเปิดเผยตามข้อกฎหมาย”