บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่นของภาคเอกชนไทย