ไทยประกันชีวิต เตรียมเปิดเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  คลิก

 

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่

https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSEQ01.aspx?TransID=369358

 

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน การเสนอขายหลักทรัพย์จะกระทำได้เมื่อหนังสือชี้ชวนและแบบแสดงรายการข้อมูลมีผลบังคับใช้