ข้อมูลการตอบรับคำเสนอซื้อหุ้น SCBX (TENDER OFFER หลักทรัพย์ SCB เพื่อแลกเป็น SCBX)

 

ข้อมูลการตอบรับคำเสนอซื้อหุ้น SCBX (TENDER OFFER หลักทรัพย์ SCB เพื่อแลกเป็น SCBX)
 
อัตราเลกเปลี่ยนหุ้น 1 หุ้นของ SCB ต่อ 1 หุ้นของ SCBX (และจะเพิกถอนหลักทรัพย์ SCB ออกจากตลาดหลักทรัพย์)
เงื่อนไขการยกเลิกคำเสนอซื้อหุ้น  เมื่อครบระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ แล้วพบว่าจำนวนหุ้นที่มีผู้แสดงเจตนาขายน้อยกว่าร้อยละ 90 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของธนาคาร
ระยะเวลารับซื้อหุ้น กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลบัญชีของท่าน เพื่อดำเนินการยื่นเอกสารให้กับ KSS ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 7 เมษายน 2565
วันที่หุ้นใหม่ SCBX จะเข้าบัญชี
ภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ (กรณีไร้ใบหุ้น) และภายใน 15 วันทำการนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ (กรณีใบหุ้น)
**สำหรับลูกค้าที่ถือหุ้นแบบเป็นใบหุ้น สามารถติดต่อเพื่อทำ TENDER OFFER ได้ภายในวันที่ 7 เมษายน 2565
 
เอกสารประกอบการตอบรับคำเสนอซื้อหุ้น
2. แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ SCB และ จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCBX ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับลูกค้าบล.กรุงศรี
3. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาพาสปอร์ต (สำหรับชาวต่างชาติ) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
4. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง (สำหรับผู้ที่มีบัตรประชาชนตลอดชีพ)
5. ค่าธรรมเนียนโอนหุ้น 75 บาทต่อ 1 รายการ
 
เอกสารเพิ่มเติม สำหรับลูกค้านิติบุคคล
1. สำเนาหนังสือรับรองที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อรับรองสำเนาพร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามท พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนามท พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง (สำหรับผู้ที่มีบัตรประชาชนตลอดชีพ)