การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งมอบหลักทรัพย์ในการจองซื้อหุ้น IPO