บล.กรุงศรี ร่วมจัดจำหน่ายหุ้น CRC วันที่ 29 - 31 มกราคม 2563 และ 3 กุมภาพันธ์ 2563