การประกาศกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินสดคงเหลือ อัตราดอกเบี้ยให้กู้ยืมเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์