ประกาศเกี่ยวกับกองทุน
ประกาศเกี่ยวกับกองทุน
ข้อมูลการจัดประเภทกองทุนรวม และข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์
ประกาศจ่ายเงินปันผล

ประกาศจ่ายเงินปันผล

ประกาศเลิกโครงการจัดการกองทุน
กรุงศรีย้ำความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน