กรุณากรอกข้อมูลต่อไปนี้เพื่อแสดงว่า ท่านเป็นเจ้าของบัญชีที่แท้จริง
     
ชื่อ
Name
     (เฉพาะชื่อเท่านั้น)
     
เลขที่บัตรประชาชน (4 หลักสุดท้าย)
ID Card No. / Passport No. (Last 4 digits)
 
     
วันเกิด (วัน / เดือน)
Birth Date (DD/MM)
  /
 
     
เลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ 6 หลัก
Customer code (6 digits)
 
     
รหัสไปรษณีย์ (ที่อยู่สำหรับรับเอกสาร)
Mailing Address