เรียน       ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ

 

             ขณะนี้ระบบแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิขอยกเว้นภาษีเงินได้จากการลงทุนในกองทุน Thai ESG/SSF/RMF สำหรับปีภาษี 2566 ผ่านบริษัท ได้ปิดให้บริการแล้ว หากท่านยังไม่ได้แจ้งความประสงค์ใช้สิทธิขอยกเว้นภาษีเงินได้จากการลงทุนในกองทุน Thai ESG/SSF/RMF สำหรับปีภาษี 2566 ท่านสามารถดำเนินการได้ที่เว็บไซต์ บลจ. หรือติดต่อ บลจ.ที่ท่านซื้อหน่วยลงทุน ได้โดยตรง ทั้งนี้ เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บลจ.กำหนด

 

             สำหรับลูกค้าที่ซื้อ Thai ESG/SSF/RMF จาก บลจ.แห่งใหม่ ในปี 2567 ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิขอยกเว้นภาษีเงินได้จากการลงทุนในกองทุน Thai ESG/SSF/RMF สำหรับปีภาษี 2567 ผ่านบริษัท ได้ ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ