ขั้นตอนการเปิดบัญชีประเภท เงินสด (Cash) และบัญชีวางเงินล่วงหน้า (Cash Balance)

ขั้นตอนที่ 1

 1. แจ้งความประสงค์เปิดบัญชีบนหน้าเว็บไซค์ของบริษัท เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดส่งเอกสารชุดใบสมัครให้ท่านทางไปรษณีย์ โดยคลิกที่นี่เพื่อแจ้งความประสงค์เปิดบัญชี
 2. หลังจากท่านลงทะเบียนแล้วจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ เพื่อจัดส่งเอกสารสำหรับการเปิดบัญชีไปให้ท่าน หรือ
 3. ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเปิดบัญชีด้วยตัวท่านเอง กรอกเอกสาร และลงนามท้ายเอกสารทุกหน้า  ดาวน์โหลด Download Application Form

**บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาถึงความสมบูรณ์ ความชัดเจน ของแบบพิมพ์สัญญาที่ลูกค้าส่งไปยังบริษัท เพื่อประกอบการเปิดบัญชีของลูกค้า

ขั้นตอนที่ 2

เมื่อท่านได้รับเอกสารแล้ว กรุณากรอกเอกสารและลงลายมือชื่อ

 1. แบบคำขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
 2. หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี

ประเภทบุคคลธรรมดา

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ สำเนาใบสำคัญคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง
 2. สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
  (กรณีมอบอำนาจ) และของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 4. หลักฐานทางการเงินปรับปรุงล่าสุดไม่เกิน 1 เดือน
  1. สำเนาสมุดคู่ฝากบัญชีออมทรัพย์ และ/หรือ
   สำเนาการเดินบัญชีกระแสรายวันย้อนหลัง 3 เดือน
  2. สำเนาพันธบัตร/สลากออมทรัพย์ ตั๋วสัญญา
   ใช้เงิน NCD และ/หรือ บัญชีหลักทรัพย์คงเหลือ
 5. หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร (ATS) พร้อม
  แนบสำเนาหน้าแรกของสมุดคู่ฝาก
 6. ใบสมัครบริการจ่ายเงินปันผลเข้าบัญชีธนาคาร

ประเภทนิติบุคคล

 1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ อายุย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
 2. หนังสือบริคณห์สนธิและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาใบสำคัญคนต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท
 4. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท อนุมัติให้เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ พร้อมระบุเงื่อนไข (ถ้ามี)
 5. หนังสือมอบอำนาจผู้ทำการซื้อขายหลักทรัพย์แทนบริษัท
 6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
 7. สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรนิติบุคคล และสำเนาใบ ภ.พ.20 และ ภ.ธ.20
 8. งบการเงินย้อนหลัง 2 ปี
 9. กรณีธุรกิจเฉพาะ แนบสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ
 10. กรณีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือกองทุนบำเหน็จ
  บำนาญ แนบหนังสือรับรองการจดทะเบียนสัญญา บริหารกองทุนและหนังสือมอบอำนาจของกองทุน
 11. หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร (ATS) พร้อมแนบสำเนาหน้าแรกของสมุดคู่ฝาก
 12. ใบสมัครบริการจ่ายเงินปันผลเข้าบัญชีธนาคาร

หมายเหตุ

 1. ค่าอากรแสตมป์ ประเภทบัญชีเงินสด หรือ บัญชีวางเงินล่วงหน้า จำนวน 30 บาท
 2. กรณีมอบอำนาจ เพิ่มค่าอากรแสตมป์ ฉบับละ 30 บาท
 3. เอกสารที่เป็นสำเนาหรือถ่ายเอกสาร กรุณาลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า

 

นำส่งเอกสารด้วยตนเอง หรือจัดส่งเอกสารมาที่      

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
550 อาคาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด มหาชน สำนักเพลินจิต
ชั้น 5 ถนนเพลินจิต  แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์  0 2659 7000  โทรสาร  0 2646 1114

 

 

 

 

 

สำหรับลูกค้าออนไลน์ (Online Trading) หลังจากเปิดบัญชีแล้ว ก่อนการใช้งานระบบลูกค้าต้องดำเนินการลงทะเบียน มีวิธีการดังนี้

 1. คลิ๊กที่เมนู REGISTER หรือ ลงทะเบียน หรือ คลิ๊กที่นี่เพื่อลงทะเบียนออนไลน์
 2. หน้าลงทะเบียน ให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยเฉพาะช่องที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*)
 3. กดปุ่ม Submit
 4. หลังจากลงทะเบียนแล้ว ลูกค้าจะสามารถใช้งานได้ในระบบทดลองใช้ (Free Trial) จนกว่าบริษัทฯ จะดำเนินการ Activate บัญชีให้
 5. หลังจากบริษัทฯ ดำเนินการ Activate บัญชีแล้ว ลูกค้าเข้าระบบอีกครั้ง ในครั้งแรกระบบจะให้ลูกค้าตั้งรหัส PIN ขึ้นมา (PIN รหัสเลข 6 หลัก สำหรับใช้ในการส่งคำสั่งซื้อ-ขาย)

หมายเหตุ