งบแสดงฐานะการเงินอย่างย่อ

หน่วย : บาท  
  31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2555 31 ธ.ค. 2554 31 ธ.ค. 2553 31 ธ.ค. 2552
สินทรัพย์ 1,783,924,084 1,711,708,973 1,182,169,385 1,432,043,136 1,095,824,455

หนี้สิน

816,211,122 866,678,461 382,792,958 671,707,795 406,714,316

ส่วนของผู้ถือหุ้น

967,712,962 845,030,512 799,376,427 760,335,341 689,110,139

 

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอย่างย่อ

หน่วย : บาท  
  2556 2555 2554 2553 2552

รายได้

682,111,245 503,306,214 499,826,740 490,617,560 411,111,061

ค่าใช้จ่าย

527,491,052 444,537,953 408,544,371 397,737,960 371,251,823

ภาษีเงินได้

32,113,978 14,067,253 31,751,190 28,160,888 13,197,393

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

122,682,450 45,654,085 58,127,997 64,718,712 26,661,841

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น

  2.04   0.76  0.97 1.08 0.44